Sektörün ihtiyacı: Sigorta acentesi

 Sektörün ihtiyacı: Sigorta acentesi

Günlük hayatta karşılaştıkları riskler karşısında sigortalı olmak isteyen kişilere ulaşıp bunlarla sigorta sözleşmesi akdedebilmek, primleri tahsil edebilmek ve diğer gerekli işlemleri yapabilmek için sigorta şirketleri, acentelere ihtiyaç duymaktadır.

Gerçekten sigortacılık faaliyetinin bir malın satılması gibi anlık olmadığı, taraflar arasında sürekli bir irtibatı gerektirdiği göz önünde tutulursa, sigorta şirketlerinin faaliyetlerinde neden acentelere ihtiyaç duydukları anlaşılabilir. Nitekim sigorta acenteleri, sadece sigorta sözleşmesinin kurulmasında değil, sözleşmenin yürürlükte bulunduğu süre içinde de sigortacının yardımcısı olarak bazı yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

Sigorta acenteleri, sigorta yaptırmak isteyen kişilerle sigorta şirketi adına görüşmelerde bulunmanın yanı sıra, yetkisi kapsamında sigorta poliçesi veya teminat belgesi düzenlemek, prim toplamak, hasar halinde sigortalıya danışmanlık etmek ve yetkili olduğu takdirde belli bir miktara kadar hasar ödemek gibi hizmetlerde bulunurlar.

Sigorta acentesinin tanımı                                                                      

SK m. 2/1/m’de sigorta acentesi, “ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişi” olarak tanımlanmıştır.

Bu tanım TTK m.102/1’deki acente tanımıyla paralellik arz etmektedir. Ancak sigorta acentesinin fonksiyonu sigortacılık faaliyetine hasredilmiştir. Sigorta acentesi ile sigorta şirketi arasındaki ilişki, acentelik sözleşmesinde düzenlenir. Sigorta şirketleri gibi sigorta acentelerinin de dış denetimi “Sigorta Denetleme Kurulu” tarafından yapılır.

Sigorta acenteliği başvuru usulü

Sigorta acenteliği yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, TOBB bünyesinde tutulan Levha’ya kayıt yaptırması gerekmektedir. Bununla birlikte bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar için Levha’ya kayıt zorunluluğu yoktur.

Sigorta acenteliği yapmak için izlenmesi gereken başvuru usulü SAY m. 10’da düzenlenmiştir. Buna göre sigorta acenteliği yapacak gerçek veya tüzel kişiler Levhaya kayıt öncesinde Müsteşarlıktan uygunluk belgesi almalıdırlar. Uygunluk belgesi başvurusu TOBB tarafından görevlendirilecek odalara yapılır.

Başvurularda, İcra Komitesinin belirleyeceği SAY’da aranan şartları tevsik edici belgeler aranır. Belgeleri tamamlanmış olan acentelerin talepleri TOBB tarafından Hazine Müsteşarlığı’na intikal ettirilir. Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde durumu uygun görülenler Levha’ya kaydedilmek üzere TOBB’a bildirilir.

Uygunluk belgesi alan ve TOBB internet sitesinde liste halinde duyurulan acenteler, Levha’ya kayıt olmak için en geç altı ay içinde TOBB’a başvuruda bulunur. Bu bildirim, bildirime konu acenteler için uygunluk belgesi niteliğindedir. Levha’ya kayıt için başvuruda bulunan acenteden ücret alınır. Levha’ya kaydedilen acenteler TOBB internet sitesinde duyurulur.

Sigorta acenteliği başvuru usulü, görüldüğü üzere, ağır bir takım prosedürlere tabi tutulmuş; önemli değişiklikler getiren 16.1.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile de bunlar, biraz olsun hafifletilmemiştir.

Sitemizdeki diğer haber yazılarını okumayı unutmayın.

Ramazan Karakaya

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir