Sigorta sektöründe teknik karşılık kavramı

 Sigorta sektöründe teknik karşılık kavramı

Teknik karşılık, istenilene en yakın sözlük tanımı, bir iş için ayrılmış para, ödenek ve tahsisat  olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımda sigortadaki teknik karşılıklar nelerdir onları aktaracağım. 

Sigorta teknik karşılıkları ne demektir?

Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin, müşterileri ile yaptığı sigorta poliçelerinden doğan yükümlülüklerini gerekli olduğu durumlarda yerine getirebilmeleri için bazı kriterler esas alınarak sigorta primleri üzerinden ayırdıkları karşılıklara teknik karşılık denir. 

Sigorta şirketleri neden karşılık ayırır?  

Sigorta şirketleri, taşıdığı riskleri, beklenen masraf ve tazminatları, kayda geçmiş ancak ödenmemiş tazminat tutarlarını vb. mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini karşılayabilmek adına teknik karşılıklar ayırdığı bilinmektedir. Bu sayede şirket sermayesinin şirket içerisinde korunması sağlanarak şirketlerin mali yapılarında devamlılık ve büyüme sağlanmış olacaktır. Bunlara ek olarak sigorta şirketlerinin mali yapılarının, müşterilerin hak ve menfaatlerini korunmasını temin edecek yapıda olması zorunlu tutulmuştur. Bu gerekliliğin sağlanması ile sigorta şirketleri ve sigortalılar arasında da bir güven ortamı sağlanmış olur. 

Sigorta şirketlerindeki teknik karşılıklar nelerdir?  

+ Kazanılmamış primler karşılığı; Yürürlükte bulunan her bir sigorta sözleşmesine ilişkin olarak yazılan brüt primin gün esasına göre takip eden hesap dönemine veya dönemlerine sarkan kısmından; yürürlükte bulunan yıllık hayat sigortaları ile süresi bir yılı aşan birikim priminin de alındığı hayat sigortalarında ise yazılan brüt primlerden takip eden döneme veya dönemlere sarkan kısmından oluşturulan karşılıklardır. 

+ Devam eden riskler karşılığı; Kazanılmamış primler karşılığının şirketin taşıdığı risk ve beklenen masraf düzeyine göre yetersiz kalması halinde ayrılır. 

+ Dengeleme karşılığı; Takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve müsteşarlıkça belirlenen özel rizikoları karşılamak üzere ayrılan karşılıktır. 

+ Matematik karşılık; Bir yıldan uzun süreli hayat, sağlık, hastalık ve ferdi kaza sigortası sözleşmeleri için sigorta şirketleri tarafından sigorta ettirenler ile lehdarlara olan yükümlülüklerini karşılamak üzere sözleşme teknik esaslarında belirtilen, istatistiksel ve aktüeryal yöntemler kullanılarak hesaplanan karşılıklar ile taahhüt edilmişse, bu karşılıkların yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen gelirden sigortalılara ayrılan pay karşılıkları toplamıdır. 

+ Muallak tazminat karşılığı; Kayda geçmiş ancak ödenmemiş tazminat tutarları ile gerçekleşmiş ancak kayda geçmemiş tahmini tazminat tutarları ve bu tazminatlar ile ilgili yapılan gider karşılıkları ve bu tutarların yetersiz kalması durumunda yeterlilik için Müsteşarlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ayrılan ek karşılıklardan oluşur. 

+ İkramiyeler ve indirimler karşılığı; Sigorta şirketlerinin ikramiye veya indirim uygulamasına gitmesi durumunda, cari yılın teknik sonuçlarına göre sigortalılar veya lehtarlar için ayrılan ikramiye ve indirim tutarlarından oluşur. 

Tugay Başoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir